Je maakt waarschijnlijk gebruik van Internet Explorer 6. Deze browser is inmiddels verouderd.
Voor een veilig en betrouwbaar gebruik raden we je aan om over te stappen op een van de volgende browsers:

Firefox / Safari / Opera / Chrome / Internet Explorer 8+

Nationale en wereldwijde garantiebepalingen

Olympus fabrieksgarantie

OLYMPUS IMAGING CORP., [Shinjuku Monolith, 2-3-1 Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 163-0914,] Japan grants a one year World Wide Guarantee. This worldwide guarantee must be presented at an Olympus authorized repair service station before any repair can be made under conditions of the guarantee. This guarantee is valid only if the Guarantee Certificate and proof of purchase are presented at the Olympus repair service station. Let wel: dit heeft geen invloed op wettelijke garantierechten van de klant onder de toepasselijke nationale wetgeving betreffende de verkoop van consumptiegoederen. Bovendien vallen Audio producten niet onder deze wereldwijde garantie, maar onder de lokale regelgeving van elk verspreidingsgebied.

Beperkte aansprakelijkheid

Olympus geeft geen enkele garantie of waarborg, noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend aanvaard, ten aanzien van of met betrekking tot de inhoud van dit geschreven materiaal of van de software en kan in geen enkel opzicht aansprakelijk worden gesteld voor enige stilzwijgende waarborg met betrekking tot de verkoopbaarheid of de geschiktheid voor enige specifiek doel of voor enige directe, indirecte, zwaarwegende, bijkomstige of andere schade (met inbegrip van en niet beperkt tot schade door derving van inkomsten of verlies van zakelijke winsten, onderbreking van zakelijke activiteiten en verlies van zakelijke informatie) die voortvloeien uit het gebruik van of niet kunnen gebruiken van het geschreven materiaal of van de software of van de apparatuur. Sommige landen accepteren een dergelijke uitsluiting of beperking op de aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade of van de stilzwijgende waarborgniet, zodat de hierboven opgesomde beperkingen mogelijk op uw situatie niet van toepassing zijn.

Waarborgbepalingen

Indien dit product gebreken vertoont, hoewel het op de juiste wijze gebruikt wordt (in overeenstemming met de meegeleverde documentatie Voorzichtig gebruik en gebruiksaanwijzingen), tijdens de geldende nationale garantieperiode en als het werd aangeschaft bij een geautoriseerde Olympus-dealer binnen het zakengebied van OLYMPUS EUROPA SE & Co. KG zoals bepaald op de website: http://www.olympus.com, wordt dit product gerepareerd of, naar Olympus' keuze, kosteloos vervangen. Voor aanspraak op deze garantie dient de klant, voor het einde van de geldende nationale garantieperiode, het product binnen te brengen bij de dealer waar het product aangeschaft is of iedere andere servicedienst van Olympus binnen het zakengebied van OLYMPUS EUROPA SE & Co. KG zoals bepaald op de website: http://www.olympus.com. Tijdens de wereldwijde garantieperiode van één jaar kan de klant het product terugbrengen naar iedere servicedienst van Olympus. Let erop dat niet in alle landen een dergelijke servicedienst van Olympus gevestigd is.

De klant dient het product op eigen risico naar de dealer of de geautoriseerde servicedienst van Olympus te brengen en hij draagt zelf de kosten die ontstaan bij het transport van het product.

Garantiebepalingen

1. Deze garantie geldt niet in onderstaande gevallen. De klant is in hierbij zelf verantwoordelijk voor de reparatiekosten, zelfs indien deze gebreken optreden tijdens de hierboven vermelde garantieperiode.

(a) Elk gebrek dat optreedt wegens onoordeelkundig gebruik (zoals handelingen die niet worden genoemd in Voorzichtig gebruik of andere delen van de gebruiksaanwijzing, etc.)

(b) Elk gebrek dat optreedt wegens een reparatie, wijziging, reiniging, etc. die niet is uitgevoerd door Olympus of een geautoriseerde servicedienst van Olympus.

(c) Gebreken of beschadigingen die ontstaan bij het transporteren, door vallen, stoten, etc. na aankoop van het product.

(d) Gebreken of beschadigingen die ontstaan door een brand, aardbeving, overstroming, blikseminslag, andere natuurrampen, milieuvervuiling en onregelmatige spanningsbronnen.

(e) Elk gebrek dat optreedt wegens onzorgvuldige of ongeschikte opslag (zoals opbergen op een plaats die is blootgesteld aan hoge temperaturen en relatieve vochtigheid, nabij insectenwerende middelen zoals naftaleen of schadelijke stoffen, etc.), ondeskundig onderhoud, etc.

(f) Elk gebrek dat optreedt wegens lege batterijen, etc.

(g) Elk gebrek dat ontstaat doordat zand, modder, etc. in de behuizing van het product is gekomen.

(h) Indien de garantieverklaring niet wordt meegeleverd met het product.

(i) Indien de garantieverklaring op een of andere wijze gewijzigd wordt met betrekking tot het jaar, de maand en de datum van aankoop, de naam van de klant, de naam van de dealer, en het serienummer.

(j) Indien geen bewijs van aankoop bij deze garantieverklaring gevoegd wordt.

2. Deze garantie is uitsluitend op het product van toepassing; de garantie is niet van toepassing op ieder ander toebehoren, zoals de behuizing, de camerariem, het lenskapje en de batterijen.

3. Olympus' enige verplichting onder deze garantie is beperkt tot het repareren of vervangen van het product. Iedere verplichting onder de garantie voor verlies of beschadiging, indirect of voortvloeiend, op enigerlei wijze opgelopen door de klant vanwege een gebrek in het product, en met name alle soorten verlies of schade veroorzaakt in lenzen, fotorolletjes, andere uitrusting of toebehoren dat bij het product hoort of ieder soort verlies dat het resultaat is van een vertraagde reparatie of gegevensverlies, is uitgesloten. Deze bepalingen hebben geen invloed op de wettelijke dwingende regelgeving.

Opmerkingen met betrekking tot het onderhoud onder garantie

1. Deze garantie geldt uitsluitend, indien de garantieverklaring naar behoren is ingevuld door Olympus of een geautoriseerde dealer of indien andere documenten voldoende bewijskrachtig zijn. Controleer daarom of uw naam, de naam van de dealer, het serienummer en het jaar, de maand en datum van aankoop volledig zijn ingevuld, of dat de originele factuur of de bon (met vermelding van de naam van de dealer, de datum van aankoop en het producttype) aan deze garantieverklaring is toegevoegd. Olympus behoudt zich het recht voor om kostenloze dienstverlening te weigeren, indien noch de garantieverklaring volledig is ingevuld, noch het bovengenoemde document toegevoegd is of indien de informatie die daar in staat onvolledig of niet leesbaar is.

2. Aangezien deze garantieverklaring niet nogmaals verstrekt wordt, dient deze op een veilige plek bewaard te worden.

* Raadpleeg de lijst op de website: http://www.olympus.com voor het geautoriseerde, internationale servicenetwerk van Olympus.