De uitdaging om optimale zorg te bieden tegen acceptabele kosten

05.07.2021

Zorgmanagement staat altijd onder enorme druk om voor weinig geld kwaliteitszorg te leveren. Het besluitvormingsproces wordt nog ingewikkelder door de behoeften en meningen van tal van stakeholders - clinici, patiënten, volksgezondheidsautoriteiten, operationeel management en inkoop- en financieel personeel. Bij de invoering van nieuwe en innovatieve technologieën zijn klinische voordelen natuurlijk essentieel. Ziekenhuisorganisaties staan dan echter voor de uitdaging om patiëntresultaten zorgvuldig te beoordelen op een bredere en langere termijn, inclusief overweging van eventuele vergoedingen. Welke vragen moeten worden gesteld voordat u belangrijke beslissingen neemt over de invoering van nieuwe en innovatieve medische technologieën? Wie moet erbij betrokken worden? En hoe kunnen aanbieders van medische oplossingen de last verlichten?

Keel, neus en oor, Algemene chirurgie, Gastro-enterologie, Urologie, Gynaecologie, Pulmonologie
  • Informatie delen:

De uitdaging om optimale zorg te bieden tegen acceptabele kosten
Naarmate zorgtechnologieën innovatiever en effectiever worden, worden ze onvermijdelijk vaak duurder. In combinatie met de effecten van een vergrijzende bevolking, een grotere vraag naar diensten en verminderde overheidsfinanciering maakt dit de druk op de zorgbudgetten enorm.

De algehele uitdaging voor de zorgsector is het streven naar een balans tussen optimale zorg en acceptabele kosten. Tal van stakeholders zoals ziekenhuismanagement, inkoop, clinici, patiënten en zelfs de volksgezondheid, bieden elk hun eigen uitdagingen bij het op orde brengen van de financiën. Tegelijkertijd moet er hoogwaardige patiëntenzorg worden geleverd en betere resultaten worden gestimuleerd. Vergoedingen vormen slechts één factor in dit samenspel en zijn een belangrijke overweging als het gaat om de invoering van nieuwe en innovatieve technologieën.

Afbeelding 1. Verschillende stakeholders hebben verschillende meningen, wensen en behoeften waarmee rekening moet worden gehouden als het gaat om de invoering van innovatieve technologieën en hoe deze kunnen worden vergoed.

Samenwerken om betere resultaten te stimuleren
Bij elke zorgbeslissing moeten vaak tal van meningen en standpunten worden overwogen. De beslissing om nieuwe en innovatieve zorgtechnologieën te introduceren, is zo'n voorbeeld van een verandering waarbij verschillende stakeholders met uiteenlopende wensen en eisen betrokken zijn, zowel uit klinische als niet-klinische groepen

Volksgezondheidsorganisaties houden zich bezig met de gezondheid van de bevolking als geheel - kan invoering van deze technologie bijdragen aan een gezonde bevolking op landelijk niveau? Aan de andere kant hebben patiënten, clinici en ziekenhuismanagement de neiging zich te concentreren op de voordelen die een technologie hen individueel en als ziekenhuisorganisatie kan brengen. Patiënten maken zich natuurlijk zorgen over hun eigen gezondheid, comfort en resultaat. Evenzo streven clinici ernaar de patiëntervaring en klinische resultaten te verbeteren, terwijl ze ook de bruikbaarheid, ergonomie en praktische kenmerken van een technologie meewegen. Kosten, efficiëntie, winstgevendheid en operationele overwegingen zijn wat dat betreft soms ondergeschikt aan de klinische resultaten.

Het zorgmanagement staat echter voor andere uitdagingen, aangezien zij het ziekenhuis of de kliniek in zijn geheel in overweging nemen. Ze moeten niet alleen luisteren naar de behoeften van individuele clinici, die vaak namens hun patiënten spreken, maar ze moeten dit ook afwegen tegen de algemene behoeften van een zorginstelling als geheel. Het budget moet worden toegewezen aan verschillende afdelingen, afhankelijk van de behoefte en prioriteit, en uitgaven voor een bepaalde nieuwe technologie, therapie of behandeling kunnen dus niet op zichzelf worden beschouwd. Een groot deel van de uitdaging voor zorgdirecteuren en managementteams komt neer op het bepalen van een optimale balans tussen de voordelen die een nieuwe technologie kan brengen (zowel klinisch als niet-klinisch) en behoud van de huidige zorgstandaard. Welke impact heeft de besteding van een groot deel van het budget aan een innovatieve kindertechnologie bijvoorbeeld op de beschikbare fondsen voor de behandeling van ouderen? Of is het beter om prioriteit te geven aan een nieuwe behandeling voor meningitis, wanneer de huidige zorgopties toereikend zijn, of om deze fondsen te gebruiken voor investering in innovatieve kankerbehandelingen?

Daarnaast moet ook op het algehele managementniveau rekening worden gehouden met de soms tegenstrijdige opvattingen van andere stakeholders, zoals inkoop. In het geval van inkoop zijn kosten van cruciaal belang, en daarom kan het voor zorgmanagers een uitdaging zijn om een evenwicht te vinden in tegenstrijdige factoren en invloeden, terwijl de patiëntenzorg centraal blijft staan.

Op dit niveau vormen vergoedingen een belangrijke overweging, want de kosten moeten gedekt blijven. Het beleid en de procedures voor vergoedingen zijn echter complex, waarbij de regelgeving en methoden voor vergoeding per land verschillen en worden beïnvloed door verschillende niveaus van overheidsfinanciering, centralisatie van de gezondheidszorg en beslissingsbevoegdheden. In feite vormen vergoedingen vaak een obstakel voor de invoering van nieuwe zorgtechnologieën. Als gevolg van de cruciale maar enorm complexe aard van vergoedingen, roept de zorgsector op tot innovatieve manieren om de mogelijke impact van een nieuwe technologie te bepalen en dit te combineren met een meer vloeiende, dynamische en eenvoudige vergoedingsaanpak.

Overwegingen bij de invoering van nieuwe en innovatieve zorgtechnologieën
Als het gaat om nieuwe technologieën, zijn zorgaanbieders - en op hun beurt patiënten - vanzelfsprekend enthousiast om innovatieve oplossingen en behandelingen te implementeren. Er zijn enkele belangrijke vragen die alle stakeholders zouden moeten stellen bij hun zoektocht naar nieuwe oplossingen die kunnen helpen bij effectieve inkoop, succesvolle technologie-implementatie en om ervoor te zorgen dat de kosten zijn gedekt bij vergoeding. Door samen te werken met fabrikanten van medische technologie kan het proces bovendien worden vereenvoudigd. Dit stimuleert betere resultaten terwijl de kosten worden gedekt.

Voorziet de technologie in een voorheen onvervulde en relevante klinische behoefte?

Wanneer bedrijven in medische oplossingen nieuwe producten gaan onderzoeken en ontwikkelen, is hun belangrijkste doel het ontwikkelen van een technologie die klinisch noodzakelijk is. Dit zeer brede criterium kan tot doel hebben de ontwikkeling van een totaal nieuw behandelings- of diagnosehulpmiddel, verbeteringen aan een bestaande technologie voor betere resultaten of een kostenbesparend voordeel waarbij de zorgstandaard behouden blijft. Tegen de tijd dat een product op de markt komt, moet de intentie om te voorzien in een voorheen onvervulde en relevante behoefte duidelijk zijn.

Er moet ook een langetermijnperspectief worden overwogen dat rekening houdt met de totale geleverde waarde. Een nieuwe technologie kan bijvoorbeeld betere toegang tot behandeling ondersteunen, efficiëntie verhogen en kortere ziekenhuisopname bieden, maar kan niettemin gevolgen hebben voor complicaties op de langere termijn en gevolgen hebben voor toekomstige interventies of patiëntresultaten, zoals de kwaliteit van leven.

De PLASMA-technologie van Olympus is een goed voorbeeld van een zorgtechnologie die de nieuwste kennis, ervaring en innovatie combineert om betere operationele efficiëntie te bieden, evenals voordelen voor de patiënt. Het gebruik van PLASMA+ in endo-urologie biedt verbeteringen in klinische resultaten waardoor de totale zorgkosten lager uitvallen, terwijl de kwaliteit van de beschikbare gezondheidszorg voor de patiënt behouden blijft of zelfs beter wordt.

De recent gepubliceerde richtlijnen en economische analyse van het Britse National Institute for Health and Care Excellence (NICE) ondersteunen de oproep voor toepassing van de PLASMA-technologie bij bipolaire transurethrale resectie (TURP) en hemostase van de prostaat 1 . Er zijn aanwijzingen dat klinische resultaten met het gebruik van PLASMA vergelijkbaar zijn met monopolaire TURP (mTURP), terwijl ernstige bijwerkingen worden verminderd. Als gevolg hiervan neemt de verblijfsduur in het ziekenhuis af, wat een aanzienlijke kostenbesparing oplevert. Deze technologie biedt daarom gelijkwaardige klinische doeltreffendheid met een verbeterd veiligheidsprofiel 2 .

Werkt de technologie en is er klinisch bewijs om deze bewering te ontersteunen?

De beste manier om aan te tonen dat de functies en voordelen van de nieuwe en innovatieve technologie werkt, is door middel van relevante onderzoeken die op een degelijke gecontroleerde en idealiter peer-reviewed manier worden uitgevoerd. Een bedrijf voor medische oplossingen moet met behulp van dergelijke onderzoeken duidelijk en ondubbelzinnig aan zorgverleners kunnen aantonen dat de nieuwe technologie werkt.

Bovendien speelt post-marketing klinische follow-up, met inbegrip van toezicht-, onderzoeks-, audit- en registergegevens, een rol in het vergoedingsproces. Dit helpt ervoor te zorgen dat procedurele vergoedingen worden goedgekeurd in samenhang met de waarde van een bepaald product. Dit is essentieel om de werkelijke kosten te dekken.

Als we kijken naar de PLASMA-technologie van Olympus als voorbeeld, maakt dit proceduregerichte, veilige en efficiënte systeem gebruik van onderliggende hoogfrequente technologie die al jaren in gebruik en bewezen is en waarmee miljoenen patiënten met succes zijn behandeld. Klinisch bewijs toont aan dat ernstige bijwerkingen, waaronder bloedingen en TUR-syndroom, bij gebruik van het PLASMA-systeem worden verminderd of afwezig zijn, in vergelijking met monopolaire TURP (mTURP).

Is de technologie betaalbaar?

Nu de zorgbudgetten meer dan ooit onder druk staan, is de betaalbaarheid van een technologie belangrijk. Bedrijven voor medische oplossingen hebben altijd als doel om technologieën te ontwikkelen ter bevordering van betere klinische resultaten. Het aantonen van kosteneffectiviteit vormt in verschillende zorgeconomieën desalniettemin ook een belangrijk onderdeel van de vroege onderzoeksfasen van de productontwikkeling. Vooruitlopend op het gebruik van een product evalueren fabrikanten bovendien vergoedingslandschappen en verschillende strategieën voor prijsstelling en vergoeding voorafgaand aan de technologische ontwikkeling, om de betaalbaarheid te helpen waarborgen.

Naast klinisch bewijs vormen deze economische plannen een belangrijk overwegingspunt voor management-stakeholders, en tot op zekere hoogte ook voor inkoopmedewerkers. Economisch bewijs en kostenmodellering tonen bijvoorbeeld aan dat de initiële apparatuurkosten en hogere verbruikskosten worden gecompenseerd door besparingen dankzij een kortere gemiddelde ziekenhuisopname en minder complicaties bij de invoering van het PLASMA+-systeem van Olympus. De kostenmodellering van acht scenario's komt op een geschatte kostenbesparing van minstens 24% in alle gevallen (ongeacht of het een Olympus-gebruiker betreft), met een potentieel van £847 per patiënt voor bestaande Olympus-gebruikers wanneer de procedure poliklinisch wordt uitgevoerd 3 .

Hoe zou de technologie worden geïntroduceerd en de effectiviteit ervan worden gemonitord?

Het implementeren van een nieuwe technologie en het monitoren van de effectiviteit ervan heeft waarschijnlijk ook gevolgen voor de kosten. Zorgmanagers en bedrijven in medische apparatuur moeten hier rekening mee houden bij het evalueren van de kosteneffectiviteit van een product, waarbij eventuele extra kosten verhoudingsgewijs worden omgezet in betere klinische resultaten.

Afbeelding 2. Zodra een nieuw product op de markt wordt gebracht, kunnen fabrikanten van medische oplossingen alle stakeholders helpen door de klinische en economische waarde van hun technologie aan te tonen.

Samenwerking tussen bedrijven en de gezondheidszorg kan de invoering van technologie en vergoedingsplanning ondersteunen

Deze vragen dragen bij aan een kader voor zorgmanagers om te garanderen dat de invoering van nieuwe technologieën gunstig is op alle niveaus - van patiëntresultaten tot kostendekking. Een effectieve samenwerking tussen industriepartners en zorgteams is cruciaal bij het manoeuvreren langs deze vragen en antwoorden. De betrokkenheid van fabrikanten, zorgverleners, verzekeraars en beleidsmakers, en inkoopmanagers voor de zorg op regionaal en nationaal niveau - vanaf een vroeg stadium van de productontwikkeling - helpt om overtuigende waardevoorstellen en goede patiëntresultaten te garanderen (afbeelding 2).

Overzicht

Natuurlijk is bewijs van het klinische voordeel van een nieuwe technologie van cruciaal belang, maar het leveren van bewijs van de economische waarde van systemen en diensten, naast de klinische resultaten, is eveneens belangrijk om belemmeringen op het gebied van vergoedingen weg te nemen. Door voortdurend de waarde van hun systemen en diensten eenvoudig en effectief aan te tonen, kunnen fabrikanten van medische apparatuur inspelen op de behoeften van meerdere stakeholders in de gezondheidszorg en hun individuele uitdagingen. Om de beste oplossing voor zowel patiënten als budgetten te verzekeren, werken bedrijven en stakeholders in de gezondheidszorg samen voor succesvolle toegang voor patiënten en dekking van kosten door middel van vergoedingen.