VBHC-zorg: patiëntresultaten verbeteren en tegelijkertijd de kosten beheersen

21.04.2021

Hoe kunnen zorgstelsels de patiëntresultaten verbeteren en tegelijkertijd de totale uitgaven verlagen? Dit lijkt een paradox, maar het is precies het concept achter 'value-based healthcare' (VBHC), op waarde gebaseerde zorg. VBHC-benaderingen van de gezondheidszorg bestaan al sinds 2006 en leveren tastbare resultaten. Ze kunnen een cruciale rol spelen bij het opknappen van onze zorgstelsels, die zo zijn aangetast door de gevolgen van de wereldwijde pandemie. Veel zorgstelsels hebben met succes enkele van de centrale concepten van VBHC overgenomen, maar de complexiteit blijft een belemmering voor de implementatie. Hoe krijgen ziekenhuisorganisaties beter inzicht in VBHC-benaderingen van de gezondheidszorg? En welke voordelen kunnen zij verwachten bij een geslaagde implementatie van VBHC-concepten?

Algemene chirurgie, Keel, neus en oor, Gastro-enterologie, Urologie, Gynaecologie, Pulmonologie
  • Informatie delen:

VBHC-zorg: patiëntresultaten verbeteren en tegelijkertijd de kosten beheersen
In de moderne gezondheidszorg speelt een ingewikkeld evenwicht tussen een effectieve behandeling en de bijbehorende kosten. Zowel zorgaanbieders als betalers proberen voortdurend hun investeringen te optimaliseren. Harvard-econoom Michael E. Porter introduceerde het concept van 'value-based healthcare' (VBHC) in zijn baanbrekende boek Redefining Health Care: Creating Value-Based Competition on Results, mede geschreven door Elizabeth Olmsted Teisberg. Dit werk werd in 2006 gepubliceerd en is gebaseerd op tien jaar onderzoek naar het Amerikaanse zorgstelsel, waar de uitgaven per burger die van alle andere landen overtroffen, maar de patiëntresultaten op veel gebieden slechter bleken te zijn. De introductie van een VBHC-concept streeft ernaar de gezondheidsresultaten te verbeteren en tegelijkertijd de kosten te verlagen. 1

VBHC gaat bij betalingen aan zorgaanbieders uit van patiëntresultaten in plaats van het meer traditionele FFS-model (fee-for-service). In het FFS-systeem betaalt de patiënt of verzekeraar voor elke diagnostische test of medische procedure, zelfs als deze niet succesvol is. Hierbij staat het belang van de patiënt niet noodzakelijkerwijs op de eerste plaats. VBHC is in wezen een manier om de gezondheid van de patiënt en zijn/haar tevredenheid met de zorg te vergroten, terwijl het tegelijkertijd helpt de kosten te beheersen en te verlagen - het is een win-winscenario. In een VBHC-benadering van de zorg profiteren patiënten, zorgverleners, inkooppersoneel en betalers allemaal, waardoor het aantrekkelijk wordt voor moderne zorgstelsels.

Meetbare patiëntresultaten in een VBHC-betalingsmodel
VBHC is al bijna 15 jaar geleden geïntroduceerd en wordt door zorgstelsels als een prioriteit beschouwd, maar toch brengt de invoering van VBHC uitdagingen met zich mee. Het concept zelf is een zeer complex idee dat een enorme procedurele verandering op alle niveaus vereist voor wijdverbreide invoering, wat betekent dat VBHC begrijpelijkerwijs nog in geen enkel land volledig is geïmplementeerd. In plaats daarvan blijven veel systemen over de hele wereld stappen zetten richting deze manier van denken, waarbij ze zich richten op een patiëntgerichte aanpak. Dit vormt de kern van een VBHC-aanpak van zorg.

Omdat het concept is gebaseerd op de waarde van de zorgverlening, moeten zorgresultaten meetbaar zijn. Dit is uiteraard verre van eenvoudig om velerlei redenen, zoals de vele verschillende onderdelen van een behandeltraject, de complexiteit van beheer van meerdere aandoeningen en de hebbelijkheden van verschillende administratieve systemen. Om de resultaten te meten, moeten bovendien alle aspecten van de behandeling in overweging worden genomen. Hoewel één geïsoleerde interventie geslaagd kan zijn, is het algehele behandelresultaat dat wellicht niet.

Om deze uitdagingen het hoofd te bieden, worden een aantal systemen gebruikt om resultaten te meten en de dienstverlening te verbeteren, zoals Net Promoter Scores, dat wordt gebruikt als maatstaf voor de beleving van patiënten, en Patient Reported Outcome Measures (PROM's), die de klinische resultaten en kwaliteit van leven meten.

Om de invoering van een VBHC-aanpak te helpen versnellen, heeft het European Institute of Innovation & Technology (EIT) Health in mei 2020 een nieuwe gids 2 gelanceerd om zorgverleners te laten zien hoe ze patiëntresultaten kunnen verbeteren en onnodige uitgaven kunnen reduceren. Geschat wordt dat maar liefst 30% of meer van zorguitgaven wordt verspild aan vermijdbare complicaties, onnodige behandelingen of administratieve inefficiënties. 3 Dergelijke verspillingen onder handen nemen zou daarom een groot voordeel opleveren voor overheden, ziekenhuismanagers en verzekeraars. Zeker nu de budgetten steeds meer onder druk komen te staan door vergrijzing van de bevolking en de mogelijkheid om meer aandoeningen te behandelen.

Inzicht in waarde in de zorg
Nu zorgstelsels steeds verder evolueren in de richting van een VBHC-benadering, is het van cruciaal belang om inzicht te krijgen in waarde, in termen van zowel patiëntresultaten als kosten. Bij Olympus denken we graag in vier dimensies: efficiëntie, economie, veiligheid en reputatie. Deze vormen een afspiegeling van de belangrijkste behoeften van zorgaanbieders. Deze vier gebieden zijn uiteraard nauw met elkaar verbonden, maar toch hebben ze elk hun eigen belangrijke waarde en overwegingen. In samenwerking met onze zorgpartners helpen we om deze vier dimensies te verbeteren op een manier die werkt voor elke individuele organisatie.

Maximale operationele efficiëntie en workflowbeheer
Bij het implementeren van VBHC-benaderingen is efficiëntie een van de belangrijkste overwegingen. Efficiëntie in het zorgtraject kan een positieve invloed hebben op de klinische resultaten – en waarde – voor de patiënt, de zorgverlener en de zorgbetaler. Herhaalde ziekenhuisbezoeken hebben voor de patiënt bijvoorbeeld gevolgen wat betreft tijd en reiskosten, en een langere behandelduur kan het bijbehorende ongemak en de psychologische impact vergroten.

Zorgverleners zijn altijd op zoek naar operationele efficiëntie en voor hen is proces- en workflowbeheer een belangrijke factor. Herhaalde patiëntbezoeken betekenen extra tijd voor zorgverleners, extra ziekenhuiskosten en een langzamere patiëntdoorloop met als gevolg vertragingen voor andere patiënten. Door operationele hiaten te minimaliseren en de toewijzing van middelen op managementniveau te verbeteren, kunnen zorgorganisaties profiteren van efficiëntere processen.

Aan de hand van samenwerking kan Olympus helpen met levering van innovatieve technologieën die procedurele efficiëntie bieden. De is bijvoorbeeld een geavanceerd energiesysteem dat bewezen therapie biedt voor endo-urologische toepassingen, zoals behandeling van niet-spierinvasieve blaaskanker (NMIBC) en goedaardige prostaathyperplasie (BPH). Naarmate de prevalentie van BPH stijgt bij de vergrijzende bevolking, zal deze aandoening naar verwachting ook meer druk leggen op de gezondheidszorg en de samenleving. De PLASMA-technologie wordt in verband gebracht met betere klinische resultaten en meer comfort voor de patiënt, evenals lagere totale zorgkosten. Het Britse National Institute for Health and Care Excellence (NICE) heeft zelfs een bijgewerkte richtlijn gepubliceerd over de PLASMA-technologie voor transurethrale resectie en hemostase van de prostaat (TURP), waarbij kostenmodellering per patiënt een besparing van minstens 24% schatte, in combinatie met gelijkwaardige klinische doeltreffendheid en verminderde ernstige bijwerkingen bij het overschakelen van monopolaire technologie naar PLASMA-technologie.

Inzicht in de mogelijkheden voor digitalisering van de gezondheidszorg, voor betere communicatie tussen ziekenhuizen en patiënten, en aanpassing aan nieuwe manieren van werken zijn ook belangrijk voor workflowoptimalisatie.

Economie: verbeterd beheer van kosten en cashflow
Als het gaat om economie, is kosten- en cashflowbeheer natuurlijk een van de belangrijkste redenen achter het succes van elke organisatie. In de bedrijfsvoering hebben alle ziekenhuizen er baat bij om de uitgaven laag te houden en de patiëntresultaten te maximaliseren. Dit is ook een sleutelfactor bij de invoering van VBHC-benaderingen in de zorg. Met VBHC-betalingsmodellen van fabrikanten van medische apparatuur kunnen ziekenhuizen profiteren en tegelijkertijd geavanceerde technologieën bieden. Het van Olympus is bijvoorbeeld een pragmatische benadering om betere resultaten en eenvoudiger winstgevendheidsbeheer te bevorderen. Hierbij worden op maat gemaakte procedurebundels gedefinieerd en gekoppeld aan een vaste prijs. Zo hoeft de complexe puzzel van uitkomstmeting niet te worden opgelost. Risicodeling is een belangrijk onderdeel van deze aanpak en het contractmodel staat open voor individuele aanpassingen door ziekenhuizen. Het betalingsmodel is niet resultaat- maar proceduregericht. Voor instellingen met een groot aantal procedures kan zelfs een vast tarief per type procedure voordelig zijn. Procedures worden volledig digitaal en transparant bijgehouden via software of andere connectiviteitsopties om de efficiëntie te vergroten.

Invloed van veiligheid en reputatie om de patiëntervaring en het welzijn van het personeel te helpen verbeteren
Aangezien het concurrentielandschap in de zorg steeds in ontwikkeling is, is het voor ziekenhuismanagement een belangrijke overweging om aantrekkelijk te blijven voor zowel patiënten als personeel. Eigenlijk zouden operationele en inkoop-stakeholders moeten kiezen voor leveranciers van medische apparatuur die veiligheid als prioriteit hebben, waarbij het welzijn van patiënten en personeel een belangrijk onderdeel is. Gedetailleerde training om het vertrouwen van clinici te vergroten en de patiëntresultaten te verbeteren, draagt er in grote mate toe bij dat een zorgorganisatie de optimale keuze wordt voor patiënten - zoals in een patiëntgerichte VBHC-benadering. Het nieuwe online portal Olympus Continuum biedt een breed scala aan professionele educatieprogramma's om zorgverleners te helpen gespecialiseerde klinische expertise verder te ontwikkelen. Onze bijvoorbeeld is beschikbaar in 46 landen en omvat 650 verschillende cursussen om procedurevaardigheden te versterken en een veilig en effectief gebruik van onze medische systemen te waarborgen.

De introductie van nieuwe medische technologieën die een nauwkeuriger diagnose en nieuwe behandelopties bieden, helpen clinici om hun patiënten beter te identificeren, diagnosticeren en behandelen. Ultramoderne innovaties van leveranciers van diagnostiek, therapieën, medische apparatuur en klinische software spelen een belangrijke rol bij het versterken van de reputatie en het concurrentievermogen van zorgaanbieders. Olympus zet zich in voor de patiëntervaring, niet alleen door ontwikkeling van nieuwe en steeds veranderende technologieën, maar ook door communicatie, educatie en beheer van onze systemen en diensten. Van revolutionaire producten zoals voor hoogstaande chirurgische microscopie en ons meest geavanceerde endoscopiesysteem tot trainingsprogramma's voor medische experts die zorgteams helpen zich te ontwikkelen. We streven ernaar toegewijde en geoptimaliseerde patiëntenzorg te ondersteunen, vandaag en in de toekomst.

Deze allesomvattende benadering van zorgondersteuning hangt samen met gegarandeerd optimale resultaten in het gehele patiënttraject, terwijl de efficiëntie wordt gemaximaliseerd en de kosten worden verlaagd. Door samen te werken met zakelijke partners kunnen zowel klinische als niet-klinische stakeholders een rol spelen bij de beoogde verbeterde efficiëntie en gezondheidsresultaten van VBHC.

Overzicht
VBHC-benaderingen van zorg worden over het algemeen gezien als een belangrijke methode om de gezondheidsresultaten van patiënten over de hele wereld te verbeteren en tegelijkertijd de op hol geslagen zorgkosten te beheersen. Een gestroomlijnd zorgtraject door het optimaliseren en verbeteren van processen binnen de vier dimensies kan helpen om de waarde van de zorgverlening voor alle stakeholders te vergroten.

En met COVID-19 is er nu nog meer motivatie om verspilling verder te verminderen en de efficiëntie te verbeteren. De pandemie richt een verwoesting aan in de overheidsfinanciën. Regeringen maken de ene dag begrotingsplannen die de volgende dag vaak weer in de ijskast worden gezet, terwijl nieuwe uitgaven en leningen nodig zijn om de economieën overeind te houden. Ondertussen staan de zorgstelsels op barsten onder de extra druk van de zorgcrisis. Grootschalige diagnostische testprogramma's, geannuleerde procedures en ongekend hoog ziekteverzuim onder personeel, dit maakt het absoluut noodzakelijk om verbeterde efficiëntie te verwezenlijken en tegelijkertijd meer waarde te halen uit zorguitgaven.